Systém řízení ochrany životního prostředí

AUTOKLUB KAROSA klub v AČR implementoval v areálu AUTODROMU systém řízení ochrany životního prostředí podle Best Practice Framework Environmental Certification od FIA. Z toho vyplývá požadavek na soulad činností společnosti s platnými environmentálními právními předpisy na snižování významných environmentálních aspektů, vzdělávání a informovanost všech zainteresovaných stran o environmentálních dopadech.

Pokyny ke stažení (PDF)

FIA

DESATERO:

 • parkujte pouze na místech, která k tomu jsou určena (nikoliv na travnatých plochách, krajnicích apod.)
 • v areálu autodromu se pohybujte pouze po zpevněných či vyznačených přístupových cestách k tribuně, stanovištím pro diváky, prostorám pro občerstvení, toaletám, parkovištím atd.
 • respektujte bezpečnostní pokyny a pokyny pořadatelů, nevstupujte mimo vyhrazené plochy pro diváky
 • děti mějte stále pod dozorem
 • používejte toalety zajištěné pořadatelem a udržujte je v čistotě
 • chraňte zeleň, udržujte pořádek a dbejte pokynů pořadatelů
 • třiďte odpad dle instrukcí uvnitř tohoto informačního materiálu a pokynů pořadatelů a odkládejte ho pouze do nádob k tomu určených
 • nezatěžujte životní prostředí a další návětěvníky produkcí ndměrného hluku a berte ohledy na handicpované diváky (například ve výhledu na trať)
 • používejte vodítka pro psy
 • po areálu se nepohybujte na kolech, koloběžkách apod.
 • nezakládejte oheň

Kontejnery a sběrné nádoby pro separovaný odpad a nebezpečný odpad (jiné motorové, převodové a mazací oleje, ostatní znečišťěné látky a obaly (filtrační materiály, tkaniny a oděvy). (viz mapa bod 10)

Chraňte prostory pomocí vhodných absorbčních rohoží nebo jiných účinných prostředků na místech k tomu určených. Povolené čištění závodních strojů na vyhrazených místech. (viz mapa bod 11)

Bližší informace s ohledem na problematiku životního prostředí Vám poskytneme prostřednictvím informačního systému. (viz mapa bod i )

mapa