Pokyny pro pořadatele

AUTOKLUB KAROSA klub v AČR implementoval v areálu AUTODROMU systém řízení ochrany životního prostředí podle Best Practice Framework Environmental Certification od FIA. Z toho vyplývá požadavek na soulad činností společnosti s platnými environmentálními právními předpisy na snižování významných environmentálních aspektů, vzdělávání a informovanost všech zainteresovaných stran o environmentálních dopadech.

Pokyny ke stažení (PDF)

FIA

K ZABEZPEČENÍ PLNĚNÍ ENVIRONMENTÁLNÍ LEGISLATIVY ŽÁDÁME VŠECHNY POŘADATELE MOTORISTICKÝCH AKCÍ, ABY PŘEDEVŠÍM DODRŽOVALI A DBALI NÍŽE UVEDENÝCH POKYNŮ:

 • zajistěte označení místa sportovního podniku směrovými šipkami
 • ve spolupráci s příslušnými orgány zajistěte únikové cesty pro sanitní, požární vozy a pro bezpečnostní službu
 • ochranným hrazením vymezte servisní prostor v parkovišti závodních strojů a páskou vymezte zranitelná místa autodromu
 • zajistěte dostatek parkovacích míst pro veřejnost a dostatečně velké přístupové parkoviště závodních strojů s odpovídajícím povrchem
 • přehledně vyznačte přístupové cesty ke stanovištím, kioskům, toaletám, parkovištím apod. v areálu autodromu
 • zajistěte pro informační rozhlasový systém dva výstupy - jeden pro parkoviště závodních strojů a jeden pro diváky
 • zajistěte dostatečný počet reproduktorů za účelem snížení hluku a jejich umístění směřující do středu závodiště směrem dolů
 • úroveň zvuku musí být co nejnižší
 • osoby odpovídající za vysílání by měli zajistit maximální snížení zvuku v průběhu přestávek
 • zajistěte dostatek zdrojů pitné vody
 • zajistěte označený prostor k mytí závodních strojů vybavený odpovídajícím ekologickým zařízením
 • zajistěte dostatečný počet toalet jak pro veřejnost, tak i v parkovišti závodních strojů (zvlášť pro muže a ženy) a zajistěte jejich pravidelnou údržbu
 • kontrolujte a ujistěte se, že rozvod elektřiny je v pořádku a odpovídá předpisům
 • hospodárně využívejte veškeré zdroje energie
 • zkontrolujte, že prodejní/občerstvovací místa jsou čistá
 • zajistěte dostatečné množství odpadkových pytlů/košů v parkovišti závodních strojů a v prostoru pro veřejnost a dodržujte jejich třídění
 • zajistěte zvláštní kontejnery pro ojeté pneumatiky, oleje, olejové filtry a toxický materiál, které jsou označeny výstražnými symboly nebezpečnosti a nápisy
 • nebezpečné chemické látky uchovávejte v originálních obalech a mějte k dispozici jejich bezpečnostní listy
 • označení umístění kontejnerů musí být uvedeno v mapce prostoru trati a v programu
 • zakazujte parkování na krajnicích, ve vysoké trávě a mimo povolená vyhrazená místa
 • zajistěte v parkovišti závodních strojů dobu klidu od 22.00 do 08.00 hod.
 • zajistěte vybavení hasicími přístroji jak v uzavřeném parkovišti, tak i podél závodní trati
 • v případě havárie během závodu použít sanační prostředky pro případ havárie (sběrná nádoba, hasicí přístroj, absorbční prostředek), které jsou umístěné podél trati
 • veďte a udržujte Deník životního prostředí dokumentující veškerou ekologickou činnost, kterou provádíte, a to včetně Protokolů životního prostředí z jednotlivých závodů
 • u stálých a trvalých okruhů se ujistěte, že okruh, pozemek (povrch) a budovy jsou pravidelně udržovány
 • chraňte krytí Vašeho okruhu vysázením stromů a keřů, které vytvoří zvukovou barieru
 • po každém sportovním podniku proveďte jeho vyhodnocení s cílem zlepšení a eventuálního odstranění nedostatků
 • nebezpečné chemické látky uchovávejte v originálních obalech a mějte k dispozici jejich bezpečnostní listy

CO VYŽADOVAT OD JEZDCŮ:

 • čistit automobily a motocykly vodou bez přidání chemických látek a rovněž na místech k tomu určených
 • servis závodních strojů provádějte pouze na vyhrazených místech se zpevněnou plochou, která jsou určena autoklubem a vybavena absorbčními ekologickými rohožemi
 • parkovat závodní a doprovodná vozidla na vyhrazené zpevněné komunikaci v areálu autodromu a používat přenosné absorbční rohože pod závodní stroje
 • odpadní vodu z automobilů umístěných na parkovišti závodních strojů nebo v kempech vypouštět pouze v místech určených autoklubem a vybavených příslušným odpadním zařízením
 • nezatěžovat životní prostředí a další návštěvníky produkcí nadměrného hluku, např. zbytečným chodem motorů
 • hospodárně využívat veškeré zdroje energie