Pokyny pro návštěvníky

AUTOKLUB KAROSA klub v AČR implementoval v areálu AUTODROMU systém řízení ochrany životního prostředí podle Best Practice Framework Environmental Certification od FIA. Z toho vyplývá požadavek na soulad činností společnosti s platnými environmentálními právními předpisy na snižování významných environmentálních aspektů, vzdělávání a informovanost všech zainteresovaných stran o environmentálních dopadech.

Pokyny ke stažení (PDF)

FIA

K ZABEZPEČENÍ PLNĚNÍ ENVIRONMENTÁLNÍ LEGISLATIVY ŽÁDÁME VŠECHNY NÁVŠTĚVNÍKY AUTODROMU, ABY PŘEDEVŠÍM DBALI NÍŽE UVEDENÝCH POKYNŮ:

                     
 • parkujte pouze na místech, která k tomu jsou určena (nikoliv na travnatých plochách, krajnicích apod.)
 • v areálu autodromu se pohybujte pouze po zpevněných či vyznačených přístupových cestách k tribuně, stanovištím pro diváky, prostorám pro občerstvení, toaletám, parkovištím atd.
 • respektujte bezpečnostní pokyny a pokyny pořadatelů, nevstupujte mimo vyhrazené plochy pro diváky
 • děti mějte stále pod dozorem
 • používejte toalety zajištěné pořadatelem a udržujte je v čistotě
 • chraňte zeleň, udržujte pořádek a dbejte pokynů pořadatelů
 • odpadky odkládejte pouze do nádob k tomu určených
 • nezatěžujte životní prostředí a další návštěvníky produkcí nadměrného hluku a berte ohledy na handicapované diváky (například ve výhledu na trať)
 • používejte vodítka pro psy
 • po areálu se nepohybujte na kolech, koloběžkách apod.
 • nezakládejte ohně