Pokyny pro jezdce a doprovod

AUTOKLUB KAROSA klub v AČR implementoval v areálu AUTODROMU systém řízení ochrany životního prostředí podle Best Practice Framework Environmental Certification od FIA. Z toho vyplývá požadavek na soulad činností společnosti s platnými environmentálními právními předpisy na snižování významných environmentálních aspektů, vzdělávání a informovanost všech zainteresovaných stran o environmentálních dopadech.

Pokyny ke stažení (PDF)

FIA

K ZABEZPEČENÍ PLNĚNÍ ENVIRONMENTÁLNÍ LEGISLATIVY ŽÁDÁME VŠECHNY JEZDCE A JEJICH DOPROVOD, ABY PŘI POBYTU NA AUTODROMU PŘEDEVŠÍM DBALI NÍŽE UVEDENÝCH POKYNŮ:

                
 • respektujte bezpečnostní pokyny pořadatelů v parkovišti závodních strojů
 • uvolněte přístupové cesty pro bezpečnostní a záchrannou službu
 • odpadní voda z karavanů nesmí být vylévána do půdy ani na cesty - vylévání je možno provádět pouze tam, kde pořadatel označil a zajistil ekologický prostor
 • respektujte životní prostředí, oplocení a rostliny a respektujte i místa, která nespadají do oblasti organizace sportovního podniku
 • neodhazujte ve Vašem okolí odpadky, odkládejte je pouze do nádob k tomu určených
 • snažte se třídit odpad a odkládejte ho pouze na místech k tomuto určených
 • použité pneumatiky, umělé hmoty a toxický materiál odkládejte do označených kontejnerů pro tento účel instalovaných
 • opouštějte Váš prostor ve stejném stavu jako před příjezdem
 • udržujte psy na vodítku
 • používejte pouze předepsané či schválené pohonné hmoty
 • kontrolujte a zamezte úniku benzinu, oleje a ostatních toxických látek z kanystrů do země
 • jezdci a mechanici jsou povinni používat absorbční rohože pod závodní stroje
 • umývejte závodní stroje pouze v prostorách k tomu pořadatelem zřízených a to bez přidání chemických látek
 • respektujte noční klid od 22.00 do 08.00 hod.
 • používejte určené sociální zařízení a udržujte jej v čistotě
 • hospodárně využívejte veškeré zdroje energií
 • nezatěžujte životní prostředí a další návštěvníky produkcí nadměrného hluku, např. zbytečným chodem motorů
 • pro bezpečnost všech snižte maximálně používání závodních strojů v prostorách parkoviště závodních strojů a podél trati
 • ve vyhrazených prostorách se nepohybujte na kolech, koloběžkách apod.
 •