Provozní řád

Autoklub Karosa, klub v AČR pobočný spolek, IČ: 00485802, se sídlem ve Vysokém Mýtě, Dráby 45, PSČ 566 01 jako provozovatel areálu AUTODROM VYSOKÉ MÝTO vydává tento provozní řád upravující povinnosti nájemců a účastníků akcí pořádaných na autodromu ve Vysokém Mýtě.

Kompletní provozní řád je ke stažení zde.

 

Provozní  řád  Autodromu  Vysoké  Mýto

I.

Všeobecná ustanovení

 1. Nájemce se pro potřeby tohoto provozního řádu rozumí fyzická/právnická osoba užívající provozní areál dle předem dojednané specifikace.

  Účastníkem akce se pro potřeby tohoto provozního řádu rozumí fyzická/právnická osoba vstupující do areálu za účelem pasivní/aktivní účasti na akcích pořádaných v areálu, a to jak organizovaných provozovatelem tak jakýmkoli dalším nájemcem.

 2. Vstupem do areálu se každá osoba stává účastníkem dobrovolného smluvního vztahu a podrobuje se ustanovením tohoto Provozního řádu.
 3. Vstup a vjezd do areálu je možný pouze na základě dohody s provozovatelem a jeho souhlasu. Účastníkům mladším 15-ti let je vstup povolen pouze v doprovodu osoby starší 18-ti let.
 4. Parkování v areálu je možné pouze na vyhrazených místech a dle pokynů pracovníků provozovatele nebo osob pověřených provozovatelem či nájemcem. Dbát zejména na průjezdný pruh v šířce 3 m pro Integrovaný záchranný systém.
 5. V prostorách areálu Autodromu Vysoké Mýto je zakázáno:
  1. Vnášet zbraně jakéhokoli druhu, jakož i předměty, které lze jako zbraň použít.
  2. Vnášet alkohol, vnášet a konzumovat drogy či jiné toxické látky.
  3. Vnášet natlakované nádoby.
  4. Návštěvníci, účastníci jakékoliv pořádané akce, nebo objednatelé či nájemci areálu, jsou oprávněni pohybovat se pouze v prostorách jim určených a nesmí vstupovat do ostatních prostor, pokud k tomu nemají zvláštní písemné oprávnění.
  5. Objednatel či nájemce je zodpovědný za užívání všech prostor, které na základě smluvního vztahu užívá. Objednatel či nájemce je zodpovědný za to, že všechny prostory jsou užívány k činnostem jim určeným.
  6. Objednatel či nájemce nesmí provozovat v areálu žádnou podnikatelskou činnost za úplatu i bezúplatně bez předchozího písemného souhlasu poskytovatele, která přímo nesouvisí s provozem na závodní dráze. Jedná se zejména o cateringové služby, služby pneuservisu a prodeje zboží.
  7. V prostorách označených zákazem kouření, není dovoleno kouření a manipulace s otevřených ohněm.
  8. Ničit zařízení areálu a jeho vybavení.
  9. Popisovat, polepovat nebo pomalovávat věškerá zařízení v areálu autodromu.
  10. Pořizovat prostřednictvím jakýchkoli technologických zařízení zvukové či obrazové záznamy probíhající akce (tento bod neplatí pro akreditované novináře)
  11. Bez předchozího souhlasu provozovatele umisťovat jakékoli propagační prostředky nájemce/účastníka akce popř. třetí osoby, a to včetně vnější strany oplocení a ohrazení areálu.
  12. V areálu je zakázáno se chovat způsobem, který ohrožuje bezpečnost a pořádek, nebo neodůvodněným hlukem rušit klid. V celém prostoru areálu je od 22:00 do 8:00 hodin zakázáno provozovat závodní vozidla, startovat motory, nebo jinak působit nadměrný hluk.
  13. Jakékoliv vrtání otvorů do asfaltu/betonu v celém areálu a to zejména v prostoru parkoviště závodních strojů, cvičných ploch pro motorová vozidla.
  14. Odhazování odpadků mimo místa k tomu určená, vypouštění provozních kapalin a autobaterií.
  15. „gumování pneumatik“ na místě, nebo úmyslného rozjezdu, při kterém dochází k „zapálení“ pneumatiky
  16. „driftování“, kterým se myslí úmyslný průjezd zatáčkou řízeným smykem, tak, že vůz do zatáčky v přetáčivém smyku již najíždí, případně dochází k „zapálení“ pneumatik a to po dobu co nejdelší. Driftováním se nerozumí výjezd ze zatáčky s protočením kol v důsledku ztráty trakce nebo potřeby utáhnutí stopy.
  17. Házet předměty jakéhokoli druhu na dráhu či do prostor pro návštěvníky
  18. Posedávání a manipulace s bezpečnostními prvky (bezpečnostní vaky, pneumatikové bariéry.
 6. Každý nájemce / účastník akce svým vstupem do prostor areálu bere na vědomí, že je povinen dodržovat veškeré podmínky a pravidla chování stanovené tímto provozním řádem a zavazuje se je dodržovat. Při nedodržení může být udělena pokuta až do výše 50 000,- Kč.
 7. Účelem provozního řádu je zejména zajištění bezpečnosti osob, ochrany jejich zdraví a majetku a současně zajištění ochrany zařízení areálu a veškerého majetku nacházejícího se v jeho prostorách.
 8. Tento provozní řád je závazný i v případě, kdy pořadatelem konkrétní akce bude osoba odlišná od vlastníka (provozovatele) zařízení.
 9. Dohled a dozor nad zajištěním bezpečnosti osob a majetku, jakož i dohled nad dodržováním příslušných právních a jiných předpisů, včetně tohoto provozního řádu, přísluší pracovníkům provozovatele popř. osobám pověřeným provozovatelem.
 10. Při nedodržení provozního řádu může být udělena pokuta až do výše 50 000 Kč.

II.

Vstup a pobyt v areálu

 1. Provozovatel si vyhrazuje právo bez náhrady odepřít vstup nebo vyvést každou osobu, jejíž jednání bude v rozporu s právními předpisy, s tímto provozním řádem případně dalšími vnitřními předpisy, jenž upravují provoz areálu a dále každou osobu, která neuposlechne pokynů provozovatele, pořadatelské či bezpečnostní služby a rovněž i osobu, která je zjevně pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek.
 2. Provozovatel si dále vyhrazuje právo na kontrolu hluku motorových vozidel pohybujících se v areálu. Pro pohyb motorových vozidel v prostorách areálu je povolený vnější hlukový dle předepsaných hodnot pro jednotlivé sportovní disciplíny uvedené v ročenkách Federace automobilového sportu AČR a Federace motocyklového sportu AČR a porušení obecných předpisů platných pro ČR dle § 12 odst. 1 a 3 a přílohou č. 3 částí A nařízení vlády č 272/2011 Sb., o ochraně zdraví vyloučení před nepříznivými účinky hluku a vibrací, vyloučeni z akcí či jízd, bez nároků na jakékoli refundace. Ostatní dopravní prostředky musejí splňovat technickou kontrolu a homologované výfukové potrubí pro běžný provoz na pozemních komunikacích. V případě, že motorové vozidlo daného účastníka tento limit nesplní (tedy hluk přesáhne danou hranici), bere tento účastník na vědomí, že mu nebude umožněn vjezd a pohyb tohoto vozidla v prostorách areálu, popř. bude z areálu vykázán bez náhrady.
 3. Areál je přístupný celoročně na základě smluvního vztahu. Doba provozu je odvozena od klimatických a světelných podmínek jednotlivých ročních období. Provoz je standardně zajišťován leden – prosinec 7:00 hod. – 15:00 hod.

III.

Pro tréninkové a volné jízdy po závodním okruhu

Účastník:

 1. je povinen od vjezdové brány nahlásit svůj záměr a vstup správě areálu osobně nebo na tel. č. které je u vjezdu vyvěšeno,
 2. je povinen respektovat všechny pokyny provozovatele a osob vykonávajících funkci pořadatele,
 3. se zúčastňuje jízdy po dráze na vlastní nebezpečí. Pořadatel nenese jakoukoli odpovědnost za škody na zdraví či na majetku nastalé při takovéto jízdě. Každý účastník a osoby v jeho doprovodu jsou v době své přítomnosti v areálu povinni počínat si tak, aby nedošlo ke škodě na zdraví, majetku, životním prostředí a chovat se ohleduplně k ostatním účastníkům. Každý účastník plně odpovídá za škody jím způsobené,
 4. je povinen po dobu svého pobytu parkovat pouze na vyhrazených místech, dochází-li při seřizování vozidla k případné manipulace s ropnými produkty, musí být toto pracoviště vždy vybaveno předepsanou absorpční ekologickou rohoží,
 5. smí k jízdě využívat pouze vyznačený závodní okruh a nezbytnou trasu k nájezdu a výjezdu z parkoviště při max. rychlosti do 5 Km/hod. Jízdou se na závodním okruhu rozumí jízda od startu k cíli závodního okruhu ve směru hodinových ručiček po trati vyznačené po obou stranách bílou souvislou čárou. Otáčení a couvání je zakázáno. Při poruše nebo havárii musí účastník odstavit vozidlo na krajnici. Zastavení či stání na dráze je zakázáno, účastník nesmí vytvořit na dráze překážku provozu,
 6. je povinen přizpůsobit jízdu po závodní dráze a její rychlost svým schopnostem, stavu vozidla, stavu závodní dráhy a aktuálním klimatickým podmínkám. Při společné jízdě se chovat ohleduplně, umožnit bezpečné předjetí rychleji jedoucímu jezdci a vyhnout se kolizní situaci v případě předjíždění jezdců pomalejších. Případné ukončení jízdy bude pořadatelskou službou signalizováno u cíle šachovnicovým nebo červeným praporkem a účastník jízdy je povinen ihned dráhu opustit,
 7. je srozuměn s tím, že spolu s ním může absolvovat ve stejném čase jízdu na závodním okruhu více dalších účastníků a proto se zavazuje beze zbytku dodržet všechny své povinnosti vyplývající z tohoto Provozního řádu a všechny pokyny provozovatele, osob pověřených provozovatelem, zejména pak osob vykonávajících funkci pořadatele tréninkových a kondičních jízd,
 8. mladší 18 let, se smí účastnit pouze v doprovodu zákonných zástupců nebo jimi pověřené osoby,
 9. může pořadatele smluvně požádat o zajištění tratě traťovými komisaři, lékařskou službou, sanitou, nebo dalšími službami zvyšujícími bezpečnost tratě,
 10. je povinen ohlásit pořadateli ukončení svého pobytu a uhradit za tuto dobu poplatek dle ceníku.
 11. nesmí být pod vlivem alkoholu či jiné omamné látky ani ve stavu snížené pozornosti a koncentrace. Pořadatel je oprávněn provést dechovou zkoušku a účastník tuto zkoušku nesmí odmítnout. Vozidlo musí být v řádném technickém stavu a nesmí z něj unikat žádné provozní kapaliny Pořadatel si vyhrazuje právo nepřipustit vozidlo nebo účastníka k jízdě, případně účastníka ohrožujícího bezpečnost ostatních uživatelů z areálu vyloučit.
 12. může být náhodně měřen a při překročení předepsaných hodnot pro jednotlivé sportovní disciplíny uvedené v ročenkách Federace automobilového sportu AČR a Federace motocyklového sportu AČR a porušení obecných předpisů platných pro ČR dle § 12 odst. 1 a 3 a přílohou č. 3 částí A nařízení vlády č 272/2011 Sb., o ochraně zdraví vyloučení před nepříznivými účinky hluku a vibrací, vyloučeni z akcí či jízd, bez nároků na jakékoli refundace. Ostatní dopravní prostředky musejí splňovat technickou kontrolu a homologované výfukové potrubí pro běžný provoz na pozemních komunikacích.