Autoklub Karosa

AUTOKLUB KAROSA, klub v AČR

Složení výboru:

Bohuslav Fencl
předseda
+420 602 701 303
bohuslav.fencl@seznam.cz


1. místopředsedaBc. Jan Dušek
2. místopředseda
+420 732 938 019

členové

Stanislav Beran
František Bezděk
Ing. Jiří Čáp, Ph.D.
Milan Doskočil
Zdeněk Horáček
Milan Hurák
Jaromír Mokrejš
Jaroslav Slezák
Petr Ryška
Veronika Truhlářová
Jiří Vokál
Vladimír Zajíček

revizní komise

Jiří Benda
Ing. Petr Fencl
Ing. Jindřich Svatoš

Historie

Autoklub vznikl velice brzy po vzniku Autoklubu republiky Československé. Sdružoval původně všechny zájemce o motorismus, později i závodníky a činovníky v různých motoristických disciplínách. Mezi jeho členy byli především majitelé motocyklů a automobilů. Ti se sdružovali za účelem výměny zkušeností, nápadů na vylepšení stavu svých vozidel. Sportovci soutěžící v motocyklových disciplínách si vyměňovali zkušenosti v závodech na silničních okruzích, terénu, akrobacii a ploché dráze malých motocyklů. Dále to byli závodníci a pořadatelé závodů motokár (původně od r. 1961 na náměstí jako závod zvaný Vysokomýtský čtverec, později od r. 1976 na autodromu), závodů automobilů do vrchu, automobilových orientačních soutěží, sprint motocyklů i automobilů na 1/4 míle. Výčet všech činností byl a je doposud velice obsáhlý.

Od r. 1950 do roku 1989 byl klub součástí Svazarmu, v r. 1990 se přihlásil opět k nově obnovenému Autoklubu Československé republiky, ze kterého po rozdělení Československa vznikl Autoklub České republiky, jehož součástí je náš klub dodnes.

Sídla klubu

Sídlem Autoklubu byly většinou klubovny v restauračních zařízeních, jako např. Hotel Kobylka, po vzniku Svazarmu dům vedle již zaniklé restaurace Pošta, v domě Na střelnici, po zániku okresu Vysoké Mýto převažovala pouze klubová činnost se snahou o možnost získání a využití svépomocných dílen pro drobné opravy a to v Šemberově ulici, u Bláhů v ul. Českých bratří. Od r. 1977 se činnost soustředila do buněk na nově vzniklém autodromu, kde klub získal v r. 1990 halu a od r. 1993 je sídlem klubu vlastní objekt na autodromu, č. p. 45, které je veřejnosti známo spíše jako věž časoměřičů. Zde je také jedna z učeben, které slouží k výuce řidičů absolvujících kurzy bezpečné jízdy. Ty jsou pořádány od r. 1998 na několika pracovištích.

Současnost

V současné době se počet členů klubu stabilizoval mezi 80 - 85 členy. Hlavní náplní klubu je pořádání motoristických závodů pro mládež v Kartingu, Supermotu a Mini GP. Autoklub Karosa se věnuje i nemotoristickým soutěžím převážně pro mládež a provozem dětského dopravního hřiště.

Kurzy bezpečné jízdy, které jsou v současnosti hlavní náplní činností na autodromu, provozuje firma Dekra CZ a. s. Počet absolventů do konce roku 2014 je více než 35 tis. řidičů, což svědčí o tom, že klub i provozovatel mají nemalý zájem na tom, aby prevencí i praktickou jízdou pomohli snížit vysoký počet nehod a úrazů, ke kterým na našich silnicích dochází.

 

 

 

Pozvánka na Výroční členskou schůzi Autoklubu Karosa 2018

  • Výroční členskou schůzi Autoklubu Karosa se koná dne 23. března 2018 od 18.00 hod. v restauraci na autodromu ve Vysokém Mýtě. S ohledem na to, že se jedná o schůzi, na které budou voleny některé orgány AK na budoucí období, žádáme všechny členy o včasnou účast.

Jednací řád výroční členské schůze AK Karosa Vysoké Mýto

I. Program VČS

1. Zahájení

2. Schválení jednacího řádu

3. Volba zapisovatele, volební a návrhové komise, ověřovatelů zápisu.

4. Projednání výsledků činnosti a hospodaření AK za uplynulé období a projednání programu a cílů AK na další období:

  • zprávy o činnosti
  • zpráva o hospodaření
  • zpráva Revizní komise AK

5. Volby orgánů AK:

  • místopředseda AK
  • členů výboru AK

6. Různé

7. Diskuse

8. Přijetí usnesení

9. Závěr

 

II. Základní ustanovení

1. Výroční členská schůze AK Karosa (dále VČS) je ve smyslu Stanov AČR nejvyšším orgánem AK Karosa (dále AK)

2. VČS je tvořena všemi členy AK s hlasovacím právem

3. VČS se dále mohou účastnit bez hlasovacího práva zástupci federací, asociací, a svazů AČR a pozvaní hosté

4. Jednání VČS řídí předseda AK nebo jím pověřená osoba podle schváleného programu VČS

5. Pravomoci VČS vyplývají ze smyslu Stanov AČR

6. VČS na základě návrhu předloženého Výborem AK a doplněného z pléna volí tyto komise:

  • volební, která zajišťuje a řídí volbu prvního místopředsedy a dalších členů pro doplnění Výboru AK a členů Revizní komise AK (člen RK nemůže být členem výboru AK)
  • návrhovou, která zpracovává návrh na usnesení a předkládá ho VČS ke schválení

 

III. Organizace a řízení

1. Delegáti VČS jsou v rámci prezentace na VČS povinni prokázat své členství ke klubu AK Karosa platnou členskou legitimací AČR. Každý delegát má jeden hlas

2. Předseda může rozhodnout o přizvání jiných osob, zejména čestných hostů, odborníků na projednávané téma, nebo o účasti sdělovacích prostředků, a to na celém zasedání VČS nebo na jeho části

3. Členové klubu mají právo písemně navrhnout kandidáty na prvního místopředsedu a další členy Výboru AK, a to tak, aby tyto návrhy byly doručeny sekretariátu AK nejpozději do 20.3. 2018 t.r. do 12.00 hod. Sekretariát AK návrhy prověří a předloží je volební komisi, která sestaví listinu kandidátů

4. Každý z delegátů VČS má právo vystoupit pouze s jedním diskusním příspěvkem k příslušnému tématu. Příspěvek nesmí přesáhnout časový limit 5 minut, netýká se předsedy AK a předsedy Revizní komise AK

5. Slovo do diskuse uděluje řídící VČS a to v pořadí, ve kterém diskutující své příspěvky přihlásili. Mimo pořadí lze připustit pouze technickou poznámku, týká-li se projednávané problematiky

6. Řídící VČS může rozhodnout o ukončení diskuse nebo o zkrácení doby určené jednotlivým diskusním příspěvkům

7. Řídící VČS může odejmout slovo diskutujícímu, pokud překročí dobu stanovenou pro diskusní příspěvek a diskutujícímu, který se nedrží projednávané problematiky

8. Připomínky a doplňky usnesení VČS mohou předkládat návrhové komisi delegáti VČS písemnou formou do doby ukončení diskuse. Návrhová komise poté zpracuje konečný návrh usnesení VČS včetně všech protinávrhů a předloží ho VČS ke schválení. Nejprve se hlasuje o návrhu předloženém návrhovou komisí, v případě, že nebude návrh schválen, hlasuje se o jednotlivých protinávrzích tak, jak byly předloženy návrhovou komisí

9. Volby prvního místopředsedy, dalších členů pro doplnění výboru AK, řídí člen volební komise, pověřený touto komisí

10. O 1. místopředsedovi AK se hlasuje samostatně veřejným hlasováním

11. Nepřesáhne-li počet navržených členů výboru AK 12 členů, hlasuje se o všech navržených najednou veřejným hlasováním. Překročí-li počet navržených členů výboru počet 12, proběhne tajná volba kandidátů kroužkováním na volebním lístku se jmény kandidátů. Počet zakroužkovaných kandidátů nesmí překročit počet doplňovaných členů (neplatný lístek). Po hlasování sestaví volební komise pořadí kandidátů podle počtu obdržených hlasů. Zvoleni jsou ti kandidáti, kteří obdrželi více hlasů v pořadí.

12. Výbor AK tvoří předseda, 1. místopředseda a 12 členů výboru

13. Druhého místopředsedu AK zvolí členové Výboru AK ze svého středu na první výborové schůzi

Jednací řád VČS AK Karosa byl schválen Výborem AK dne 6. 3. 2018

 

Bohuslav Fencl

předseda AK Karosa

 

Příloha k pozvánce na VČS AK Karosa konané 23. 3. 2018

Výbor AK Karosa doporučuje delegátům VČS schválit tento návrh na obsazení funkcí vedení, Výboru AK Karosa, a komisí volební a návrhové takto:

a) první místopředseda AK – Jan Dušek

b) další členové výboru AK – David Simon

c) návrhová komise VČS - Dana Filipiová, Jaromír Mokrejš

d) volební komise VČS – Jiří Vokál, Stanislav Beran, Veronika Truhlářová

e) ověřovatelé zápisu VČS – Stanislav Beran, Zdeněk Horáček, Jaroslav Slezák

Tento návrh byl odsouhlasen všemi přítomnými členy výboru AK na schůzi konané dne 6. 3. 2018

 

 

Bohuslav Fencl

předseda AK Karosa

 

Poznámka:  pokud si přejete doplnit, nebo změnit jména navržených kandidátů Výborem AK , postupujte dle bodu III. odst. 3. a 11. Jednacího řádu VČS.